Hasta Halkarı
22 Nisan 2019

İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.Hak kavramı evrensel bir kavramdır.Kısaca hak; 'hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki' olarak tanımlanabilir. İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere'de tanınmıştır.Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Hakları bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı.Buna göre; herkesin özgür onurlu hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.

 

İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür.Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir.Çeşitli insan hakları bulunmaktadır.Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

1) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma.Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, ekonomik ve sosyal durumları dikkate almadan hizmet alma hakkı vardır.

2) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

3) Sağlık kurumunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde; kurumun olanakları ölçüsünde, verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

4) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

5) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

6) Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya.

7) Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

8) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış ve rahatsız edici etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

9) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye; mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

10) Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

Hasta Hakları ve Uygulamaları 

  Uygulama alanı : Hasta Hakları Birimi

  Çalışma saatleri : Hafta içi mesai saatler dahilinde hizmet verilmektedir.

  Hasta Hakları Biriminin Amacı : Hastanemizde yaşanan hasta hakları ihlallerinin önlenmesi; sağlık  hizmetlerinin hasta memnuniyetine uygun şekilde ve insan onuruna yakışır biçimde sunulması için gerekli  çalışmaların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

 Hasta Hakları Birimi Başvuru Yolları : Hasta ve hasta yakınları tüm müracaat ve şikayetlerini; Hastanemiz  Hasta Hakları Birimine ,

İnternetten www.saglik.gov.tr Adresine Alo 184 SABİM hattına iletebilirler.

 

Hasta Hakları Birimi İşleyişi 

- Hasta ve yakınlarının görüş ve şikayeti alınır, başvuru yerinde çözülürse yerinde çözülen defterine kayıt edilir.

- Çok acil bir durum varsa çözülmesi yolunda hastane idaresi aynı gün bilgilendirilir.

- Şikayete maruz kalan hastane çalışanından bilgi istenir.Hastane çalışanı bu bilgiyi en geç 2 gün içinde cevaplandırır.

- Taraflar dışında bilgi alınması gereken kişiler varsa onlardan da bilgi istenir.

- Alınan tüm bilgiler ve belgeler dosya halinde Hastane Hasta Hakları Kuruluna sunulur.

 

Hasta Hakları Kurulu 

Kurul Üyeleri 

- Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim Yardımcısı, Hasta Hakları Birim Sorulusu,

- Şikayet edilen personelin birim sorumlusu,

- Valilik tarafından seçilen İl Genel Meclis Üyesi,

- Valilik tarafından seçilen bir vatandaş,

- Varsa hastanın yasal savunucusu,

- 4688 sayılı kamu sendikaları kanununa göre kurumda yetki almış sendika temsilcisi.

Hasta Hakları Kurulunun Görevleri : Hasta hakları ihlallerine ilişkin kendisine ulaşan başvuruları incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.Hastanede hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için Başhekime önerilerde bulunmak.

Hasta Hakları Kurulunun İşleyişi 

- Hastane hasta hakları birimine, yapılan başvurular ve toplanan belgeler kurul üyeleri tarafından incelenir.

- Kurul kararı oy çokluğu ve gizli oylama ile alınır.

- Kararlar Başhekimliğe iletilir.

- Şikayet eden ve edilen taraflara da kurul kararı bildirilir.