Enfeksiyon Kontrol Komitesi
05 Ağustos 2023

Enfeksiyon kontrol komiteleri; hastanelerde hastane enfeksiyonları ile ilgili soruların tespit edilmesinde, bu sorunların çözümü için alınması gerekenönlemlerin belirlenmesi, uygulanması ve denetiminde aktif olarak görev yapan, hastanelerin farklı birimlerinden temsilcilerin yer aldığı kurullardır.

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Temel Sorumluluğu

Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı uygulamaktır. Üç ayda bir olmak üzere yılda dört kez olacak şekilde düzenli olarak komite toplantısı yapılmaktadır.İlk  altı ay ve yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporları doğrultusunda  enfeksiyon kontrol programında yer alan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı yılda iki kez değerlendirilmektedir.

Enfeksiyon kontrol programının üç temel öğesi vardır

Etkili sürveyans sisteminin geliştirilmesi,

Hastane enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik politikalar oluşturulması,

Hastane personeli için sürekli hizmet içi eğitim programlarının yürütülmesi

Enfeksiyon Kontrol Komitesinin Faaliyet Alanları Aşağıdaki Şekilde Gösterilmiştir.

Beykoz Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi

 2004 tarihinde Uz. Dr.Ahmet Çalhan başkanlığında üç  üyesi ile faaliyete geçmiştir. 2004 yılında aktif olarak cerrahi ünitelerinde hastane infeksiyon oranlarını belirlemek amacı ile ilk sürveyans çalışmalarına başlanmıştır.

Komitemiz 19/08/2005 tarihinde Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliğinin yayınlanması.

ile daha da işlerlik kazanmış, 07/09/2005 tarihinde Komiteye hastane müdürü, hastane başhemşiresi, hastane eczacısı dahil edilerek büyütülmüş ve alt komite olarak Antibiyotik Kontrol Ekibi oluşturulmuştur.

2008 yılında Genel Yoğun Bakım ünitesinin açılmsıyla birlikte hastane içi sürveyens çalışmalarına yoğun bakımlar ve dâhili birimler de dahil edilmiştir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Enfeksiyon kontrol hemşiresi, hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir. Mesleğin doğasından kaynaklanan bazı özellikleri ( eğitim, analiz, sentez, planlama, organizasyon vb.) ve yetenekleri, hemşirelerin enfeksiyon kontrol çalışmalarına yatkınlığını artırmakta ve enfeksiyon kontrol komitesinin vazgeçilmez bir üyesi olma özelliğini kazandırmaktadır.

Ülkemizde enfeksiyon kontrol hemşireliği kavramı ilk kez 11.08.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği ile yürürlüğe girmiş ve kimler arasından seçileceği ile görevleri yönetmeliğinin 13 ve 14. maddesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliğinin 13 ve 14. maddesine göre

Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevlendirilmesi, görevleri, yetkileri ve sorumlulukları şöyle açıklanmıştır:Başhemşirelik tarafından, tercihen yüksek okul mezunu, bilgisayar kullanmayı bilen ve Bakanlık tarafından onaylanmış enfeksiyon kontrol hemşireliği sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilir ve enfeksiyon kontrol komitesine bağlı olarak çalışır.

Bakanlıkça sertifikalandırılan enfeksiyon kontrol hemşireleri, enfeksiyon kontrol komitesince aksi yönde bir teklif getirilmediği sürece, en az beş yıl süre ile bu görevi yürütür. Yönetim tarafından, yerine aynı nitelikleri haiz bir hemşire görevlendirilmeden, bu görevlerini bırakamazlar. Enfeksiyon kontrol hemşirelerine, nöbet hizmetleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon kontrolü dışında ilave bir görev verilemez.

Enfeksiyon kontrol hemşiresinin görevleri şunlardır

a) Hastane enfeksiyonları sürveyansını yürütmek amacıyla, mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji laboratuarından kültür sonuçlarını izlemek, günlük klinik ziyaretleri ile ilgili hastaları değerlendirmek, sorumlu hekim ve hemşirelerle koordinasyon sağlayarak, hastane enfeksiyonu gelişen ya da gelişme ihtimali bulunan yeni vakaları saptamak, bu hastaları enfeksiyon riski açısından değerlendirerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

b) Toplanan sürveyans verilerinin bilgisayar kayıtlarını tutmak,

c) Klinik enfeksiyon hızı artışlarını veya belirli mikroorganizmalarla oluşan enfeksiyonlardaki artışı belirlemek ve bunları enfeksiyon kontrol hekimine bildirmek,

d) Hastane enfeksiyon salgını şüphesi olduğunda, bunun kaynağını aramaya ve sorunu çözmeye yönelik çalışmalara katılmak,

e) En az haftada bir kez enfeksiyon kontrol hekimi ile bir araya gelerek, çalışmaları değerlendirmek,

f) Bölümlerle ilgili sorunları enfeksiyon kontrol hekimi ile birlikte o bölümlere iletmek, bu bölümlerin kontrol tedbirlerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesine katılımlarını sağlamak,

g) Enfeksiyon kontrol programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almak,

h) Yataklı tedavi kurumu genelinde enfeksiyon kontrol uygulamalarını izlemek,

ı) Yataklı tedavi kurumu personeline hastane enfeksiyonları ve kontrolü konusunda eğitim vermektir

 

Hastanemiz Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin İş Akış Planı

  1. · Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği çalışma Programı
  2. Enfeksiyon kontrol hemşiresinin faaliyetleri 3 başlık altında toplanabilir:
  3. · Sürveyans
  4. · Eğitim
  5. · Haberleşme ve Rapor Etme

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

enfeksiyon_2023.JPG